O’ZIGA-O’ZI BAHO BERISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

  Муножат Асранбаева (Наманган, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Hozirgi kunda “Shaxs” muammosi tabiiy va ijtimoiy gumanitar fanlarning umumiy tadqiqot ob`yektiga aylanib bormoqda. Shular jumlasidan psixologiya ham inson sifatlarini, shaxsning individual xususiyatlarini va bu xususiyatlarning shakllanishi masalalarini o’rganadi. Shaxsdagi bunday individual xususiyatlardan biri: inson o’zini anglashi va o’ziga bergan bahosidir. Psixologiyada bu kabi muammolarni tahlil qilish orqali shaxsni har tomonlama o’rganib chiqish imkoniyati paydo bo’ladi.