РОЗВИТОК КРАЄЗНАВСТВА НА ПОДІЛЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  Ольга Авраменко (Вінниця. Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність дослідження. На початку XXIстоліття питання історичної та культурної спадщини окремих регіонів України набувають особливої актуальності, їх вивчення дає змогу детально дізнатися про історичні та географічні процеси які вплинули на заселення та розвиток Поділля. Важливу роль у цьому відіграють краєзнавчі та ландшафтознавчі осередки, школи та студії, розвиток та роль яких вивчені недостатньо. Виходячи з цього, необхідним є здійснення певних узагальнень та висновків, які могли б дати уявлення про розвиток та проблеми краєзнавства на Поділлі, адже друга половина XIX- п. XXстоліття визначається планомірністю, систематичністю та науковістю спрямування , тому з'ясування проблем розвитку краєзнавства в цей період є досить доцільним.