СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.

  Ганна Вєтрова (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз соціальних змін у пореформену добу дає підстави зробити висновок, що в цей період у межах традиційного поділу населення на феодальні стани відбувалося становлення нових верств суспільства, притаманних добі капіталізму. Модернізація соціальної структури населення спостерігалася на землях Південної Бессарабії, які входили до складу найбільших повітів Бессарабської губернії – Аккерманського та Ізмаїльського. Дослідженням регіону займаються сучасні українські науковці О. Бачинська [1], О. Лебеденко, А. Тичина [8], Л. Циганенко [10] тощо. Однак, проблеми соціальної мобілізації досі не стали предметом окремого наукового дослідження, отже, у статті зроблено спробу проаналізувати соціальний склад населення краю в останній третині ХІХ ст.