31 декабря, 2020

ХХХIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Актуальність дослідження. Сучасні тенденції у розвитку тваринництва характеризуються негативними показниками, постійним зниженням продуктивності та якості отриманої продукції, скороченням кількості поголів’я худоби, а отже ставить під загрозу національну продовольчу безпеку України. Реформування агропромислового комплексу не дало позитивних результатів для тваринництва. Отже, вивчення сучасного стану тваринницького комплексу, проблем, що лімітують його розвиток та визначення шляхів оптимізації, залучення інвестицій є актуальним питанням.

  • Демографічні процеси є важливим чинником впливу на економічний, соціальний та політичний розвиток регіонів та країни в цілому. Демографічна ситуація напряму демонструє рівень розвитку регіону і дає можливість запобігати несприятливим соціально-економічним процесам. Саме тому важливо дослідити усі тенденції природного та механічного руху населення Рівненської області.

  • Актуальність дослідження. В наш час проблема забруднення навколишнього середовища в тому числі атмосферного повітря є особливо гострою. Дослідження стану атмосферного повітря великих і малих міст країни свідчить про суттєве погіршення показників якості повітряного середовища. Значний внесок у рівень забруднення атмосферного повітря здійснює господарська діяльність людини. В атмосферу систематично викидаються значні кількості забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел. Крім того, перше місце по забрудненню повітря в більшості міст міцно утримується автомобільним транспортом. Тому оцінка забруднення та рівня антропогенного навантаження на повітряний басейн регіонів країни є необхідним і актуальним завданням.

  • В сучасному світі відомим фактом є стрімкі зміни клімату, внаслідок антропогенної діяльності людини, що призводять до значних збитків світової економіки. Надзвичайно важливим є своєчасне виявлення та попередження подібних змін, для підготовки та кращої адаптації, з метою мінімізації можливих збитків та збереження здоров’я та життя людей.

  • Актуальність дослідження. У процесі перетворення природи суспільство проводить господарську діяльність з метою задоволення матеріальних потреб. В результаті, відбуваються значні зміни, які часто призводять до негативних наслідків. Особливе місце у системі охорони довкілля займає раціональне аграрне природокористування. Саме з метою регулювання сфери аграрного природокористування, в умовах реформування і форм господарювання та земельних відносин виникає потреба проведення моніторингу земельних ресурсів, зокрема земель сільськогосподарського призначення. Отримані результати моніторингу слугують для вироблення завдань прогнозування, управління і використання зазначених земельних ресурсів.

  • Актуальність дослідження. Функціонування туристсько-рекреаційного комплексу Шацького національного природного парку зумовлена вигідним географічним положенням території, її багатством рекреаційних ресурсів – мальовничі лісові ландшафти краю і значна кількість озер; використання яких у рекреаційних цілях є досить перспективним. Озера – важливий чинник формування територіальних рекреаційних комплексів. Вони прикрашають ландшафт, створюють сприятливий мікроклімат, дають можливість займатися водними видами спорту, рибалкою тощо.