31 июля, 2019

XVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • формирование стиля противоборства в современной спортивной борьбе

      Михаил Андреев, Оксана Ковальчук (Мелитополь, Украина) |    Скачать статью |  Link

    Выявление индивидуальных способностей для прогнозирования будущих результатов и планирования учебно-тренировочного процесса – неотъемлемая часть системы многолетней подготовки спортсменов от новичков до мастеров международного класса. Рациональная (природосообразная) система своевременной оценки предрасположенности борца позволяет создать благоприятные предпосылки для более полного раскрытия потенциальных возможностей и их последующего формирования в стиль. В практической деятельности тренера выявление предрасположенности борца к тому или иному стилю противоборства может осуществляться путем сравнения профиля подготовленности борца с модельными профилями типических стилей противоборства.

  • Художественная гимнастика − олимпийский вид спорта. Она популярна во многих странах мира. С каждым новым олимпийским циклом растет трудность выполняемых упражнений; возрастает спортивная конкуренция национальных сборных команд Украины, России, Белоруссии, Болгарии, Италии, Китая, Греции и др. государств, успешно развивающих вид спорта; расширяется география стран, которые не только развивают художественную гимнастику, но и завоевывают медали на Играх Олимпиад.

  • Позашкільна освіта в Україні історично склалася як специфічна частина безперервної освіти, яка забезпечує розвиток дитини в її вільний час, гармонійно поєднує пізнання, творчість і спілкування дітей і дорослих. Позашкільна освіта виступає як складова структури системи освіти (ст. 29 Закону України «Про освіту») [6] і спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб у професійному визначенні.

  • У практиці найсильніших спортсменів світу в різних видах спорту виявлено два підходи до організації та планування багаторічної підготовки: перший – на принципах та основах, характерних для тренувального й змагального процесу чоловіків, незважаючи на існування особливостей жіночого організму; другий – на основі побудови для кожної спортсменки раціонального обсягу та інтенсивності навантаження на різних етапах тренувального процесу з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму [3,с.15].

  • Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. З кожним роком спортивна гімнастика ускладнюються, диференціюються і омолоджується. Все більше скорочується вікова межа початку занять цим видом спорту і, як наслідок, збільшуються психічні, фізіологічні та фізичні вимоги [2, с.643]. Для сучасної спортивної гімнастики характерна значна інтенсифікація тренувального та змагального навантаження, гостра боротьба суперників [4, с.177].

  • Постановка проблеми. Викладання курсу «Теорія і методика гімнастики» виступає, з одного боку, як фізкультурно-спортивна діяльність, з другого – як навчальна дисципліна, що орієнтована на виконання спеціального заказу: підготовку всебічно розвиненої гармонійної особистості фахівця, який має високий рівень здоров’я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість з тим, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики [1, с.75; 2, с.391]. При навчанні студентів до проведення уроку з фізичної культури чи найважливішою задачею є оволодіння великою кількістю засобів, якими багата гімнастика.