ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ НОВИННИХ ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ «ГАЗЕТИ ПО-УКРАЇНСЬКИ»)

  Наталія Гребенюк (Київ, Україна) |    Скачать статью

У сучасному соціокомунікаційному просторі споживачі інформації мають змогу отримувати новини з різних каналів комунікації: друкованих періодичних видань, телевізійних програм, радіо програм, реклами, мережі Інтернет та інших. Серед найрозповсюдженіших засобів інформування суспільства про перебіг подій у країні та світі чільне місце посідає друкована преса. Мета роботи: з’ясувати особливості редагування новинних текстів на прикладі друкованого періодичного видання «Газета по-українськи», а також визначити особливості роботи редактора з новинними текстами. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: дослідити особливості написання новинних текстів; сформулювати вимоги щодо роботи редактора з новинними текстами. Наукова новизна роботи полягає в тому, що це перша спроба комплексного аналізу редакційної політики обраного періодичного видання. Практичне значення роботи полягає у визначенні специфіки пошуку, відбору, організації, редагування та випуску інформаційного повідомлення, що дає змогу поліпшити якість періодичних видань в Україні. Теоретико-методологічна основа: праці А. О. Капелюшного (Редагування в засобах масової інформації), Л. А. Васільєвої (Делаем новости), М. С. Тимошик (Редагування текстів за видами видань). Згідно з теорією сучасної журналістики поняття «новина» надзвичайно полісемічне. Наприклад, німецький дослідник Вальтер фон Ла Рош вважає, що новина — це оперативне інформаційне повідомлення, котре містить суспільно важливу та актуальну інформацію, яка стосується певної сфери життя суспільства загалом чи окремих його груп [3].