ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Тетяна Ширмова (Київ, Україна) |    Скачать статью

На сучасномуетапісоціально-економічногорозвиткусуспільства, щохарактеризуєтьсяпоступовою й неухильноюінтеграцієюУкраїни в європейськіполітичні, економічні й культурніструктури, важливогозначеннянабуваєпідвищенняосвітньогорівняпідготовкивисококваліфікованихспеціалістів для всіхгалузейдіяльності. Таким чином, головним завданням сучасної освіти є підготовка компетентної особистості, яка здатна знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях.