ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

  Вікторія Коверза (Кривий Ріг, Україна) |    Скачать статью

Для сучасного етапу ринкової економіки характерні певні особливості ведення бухгалтерського обліку, що зводяться до необхідності самостійного формування облікової політики підприємствами з метою обліку специфічних подій та операцій господарської діяльності у фінансовій звітності. Питання формування облікової політики активно досліджуються у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Розглядаючи облікову політику в загальнотеоретичному контексті,неможливо обійти увагою методичні та організаційні питання формування облікової політики, оскільки вони між собою тісно взаємопов’язані. Слід зауважити, що в науковій літературі немає однозначності щодо визначення суб’єктів, об’єктів, елементів, принципів, мети та основних завдань облікової політики.