ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

  Тарануха Данило (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Го­с­по­дар­сь­ке пра­во, як і будь-яку ін­шу юри­ди­ч­ну ди­с­ци­п­ліну, мо­ж­на ви­зна­чи­ти, на­сам­пе­ред, за пред­ме­т­ною озна­кою, тоб­то за су­ку­пні­с­тю су­с­пі­ль­них від­но­син, що ре­гу­лю­ють­ся но­р­ма­ми го­с­по­дар­сь­ко­го пра­ва. З ці­єї то­ч­ки зо­ру го­с­по­дар­сь­ке пра­во є си­с­те­мою норм, що ре­гу­люють го­с­по­дар­сь­кі від­но­си­ни, тоб­то від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі ор­га­ні­за­ції та здій­с­нен­ня го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті між су­б’єк­та­ми го­спо­да­рю­ван­ня, а та­кож між ци­ми су­б’єк­та­ми та ін­ши­ми уча­с­ни­ка­ми відно­син у сфе­рі го­с­по­да­рю­ван­ня.