ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

  Наталія Янголь (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Принцип безперервності освіти, зокрема, математичної, ставить ще актуальнішою не нову для педагогіки, психології і методики навчання математики проблему – навчити учнів учитися. Підходи до цієї проблеми змінювалися на різних етапах розвитку освіти залежно від соціальних вимог, які висувалися суспільством до школи, від рівня психологічних теорій научіння та дидактичних систем навчання [4, с. 6]. Останнім часом в психолого-педагогічних науках, в методиці навчання математики та в шкільній практиці інтенсивно розроблялися проблеми розвивального навчання, шляхи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього продуктивного, творчого мислення. При цьому активна пізнавальна діяльність розглядалася не тільки як засіб оволодіння знаннями, навичками та вміннями, але й як важливе джерело розумового розвитку школяра. Проблема розвиваючого навчання відноситься до найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки й шкільної практики. Воно обумовлено тим, що в цей час відбуваються зміни цільової установки навчання. Основним результатом навчання тепер є не тільки міцність засвоєння дитиною необхідних суспільством знань, уміння й навичок, а головне – розвиток особистості школяра. Іншими словами, у цей момент, природно, не знижується питання про засвоєння учнями знань, умінь і навичок, але це тепер є засобом, умовою досягнення головної мети – розвиток учнів. Саме така ціль ставиться й вирішується в рамках розвиваючого навчання. Тому цілком зрозумілим є інтерес учених і вчителів до даного типу навчання [1, с. 4].