ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ МІКРОПОЛЕ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР У РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «МАФТЕЙ»

  Лідія Прокопович (Мукачево, Україна) |    Скачать статью

Простір – це філософська категорія, у поняттєвому наповнені якої є семантичний елемент «2 [ ] тривимірна протяжність над землею. 3. Вільний, великий обшир, просторінь» [ 1, c.989 ]. Одним із сегментів соціального простору є простір цивілізаційний. У свою чергу, він фрагментований на міський, сільський, індустріальний, урбаністичний, і кожному з цих фрагментів властиві специфічні, тільки йому притаманні умови внутрішньосоціумної комунікації (пор. праці українських соціологів Г. П. Безсокирної, Н.О.Победи, І.В.Прокопа, Л.О.Шепотько, Д.О.Мотруніч та ін.).