O’QUVCHILAR AXLOQIY SIFATLARNI SINGDIRISHDA OILAVIY TARBIYANI MAQSAD VA VAZIFALARI

  Xursanqul Tursunmurodov, Abira Baxramova, Dilbar Tosheva (Samarqand, O’zbekiston) |    Скачать статью

Ha, farzandlar tarbiyasi – inson hayotining eng va zaruriy sohasini tashkil etadi. Chunki bola tarbiyasini olib bormasdan, uni to’g’ri yo’lga qo’ymasdan, oila va jamiyat hayotini davom ettirish mumkin emas. Bu haqiqatni har bir mutaxassis va ota-ona anglab yetishi darkor. Shuning uchun har bir O’zbekiston fuqarosi bu to’g’risida o’ylasa, shu asosda butun hayotini tashkil etsa va yo’naltirsa, maqsadga muvofiq bo’ladi. Bolalar mamlakatimizni ng kelajakdagi fuqarolari, tarixni, oilani, hayotni, kelajakni va har birimizning kimligimizni davom ettiruvchilarligini hyech vaqt unutmasligimiz darkor.