ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  Валентина Стрибань (Бердянськ, Україна)  |    Скачать статью

Учитель часто сенсом своєї праці вважає передачу школярам певної суми знань та вмінь. Однак,реалії сьогодення доводять, що крім цього, педагог повинен створювати певну систему взаємовідносин з учнями, засновану на суб'єкт-об'єктних стосунках. Це передбачає побудову відношень учителя до учня, з одного боку, як до самоцінності, а з іншого, як до суб'єкта його власної навчальної діяльності [2, с. 25].Останнім часом багато науковців наголошують на тому, що сучасний учитель повинен володіти інформаційно-комунікаційними технологіями і використовувати їх у професійній діяльності (Р. Гурін, Л. Макаренко, О. Суховірський, І. Соколова та інші), оскільки вимоги сучасного життя потребують нових підходів до організації навчально-виховного процесу. Нажаль, маємо констатувати той факт, що нині вчителі досить часто зустрічаються з проблемою не лише зниження рівня пізнавальної активності учнів, неохотою працювати самостійно, а й відсутності бажання взагалі до навчання. Серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до навчання можна назвати, в першу чергу, одноманітність уроків. Відсутність можливості повсякденного пошуку нової, цікавої інформації призводить до шаблонного викладання, а це, в свою чергу, руйнує та знищує дитячий інтерес до навчання. Творчий підхід учителя до побудови та проведення уроку, насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність. Одним зі способів розвитку пізнавальної активності є використання нових інформаційних технологій (далі –НІТ), що дають змогу привернути увагу учнів до навчання [3, с. 7].