BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINI TANQIDIY FIKRLASHGA O’RGATISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

  Iqbolxon Jorayeva (Namangan, Uzbekistan) |    Скачать статью

O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni hamda Boshlang’ich ta’lim Konsepsiyasida ta’kidlanganidek, o’quvchilarni mustaqil, mantiqiy, tanqidiy fikrlashga o’rgatuvchi, ijodiy tafakkurini rivojlantiruvchi usullarni qo’llab, ularga fan asoslaridan chuqur bilim berish hozirgi zamon boshlang’ich ta’limining asosiy vazifalaridan hisoblanadi.