PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TASHXISLASH ASOSIDA O’QITUVCHINING KASBIY RIVOJLANISHINI TA’MINLASH USULLARI

  Гули Исаева, А.Р. Рахмонов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью

O‘qituvchi pedagogik mahoratini oshirish sohasida olib borilayotgan tadqiqotlarda ko‘plab olimlar pedagogik mahoratni rivojlantirish haqida fikr bildirishib, bu jarayonning asosiy zahirasi o‘qituvchining o‘z faoliyati tahliliga doimiy intilishida (V.l.Zagvyazinskiy, Yu.K.Konarjevskiy, Yu.P.Lvova, I.P. Rachenko, L.I.Ruvinskiy, V.P.Simonov, V.A.Suxomlinskiy, Ya.S.Turbovskiy, T.I.Shamova va boshqalar); uning refleksiv qobiliyatlarini takomillashtirish (A.A.Bizyayeva, V.V.Vetrova, N.V.Kuzmina, E.N.Pexota, I.A.Stetsenko va boshqalar); refleksiv pozit- siyasini (A.V.Xristeva) rivojlantirishning o'ziga xos pedagogik reflek- siyasiga bogiiq bolganligi uchun uni pedagogik fikrlashni shakllantirish bilan boglab, shu tariqa (Yu.N.Kulyutkin, G.S.Suxobskaya) o’qituvchi pedagogik refleksiyasini rivojlantirish mumkin (B.Z.Vulfov, G.M.Kodjaspirova, N.V.Kuzmina, Yu.N.Kulyutkin, I.N.mesyonov, S.Yu.Stepanov, G.S.Suxobskaya, N.V.Xarkin, A.V.Xristeva va bosh­qalar.) deb ta’kidlaydilar.