Напрямки удосконалення облікового відображення амортизації (зносу) основних засобів

  Алла Дембіцька (Чернівці, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Основне призначення амортизаційної політики в умовах ринкової економіки – створення умов для забезпечення фінансових потреб господарюючого суб’єкта у відтворенні його необоротних активів. Амортизація як економічна категорія давно є предметом дослідження багатьох сучасних вчених, які дають різне тлумачення, щодо сутності амортизації. Проте, нарахування амортизації регламентується П(С)БО №7, за яким амортизація – це систематичне розподілення вартості основних засобів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації). У наш час залишається ряд невирішених питань, щодо вибору методів нарахування амортизації на об’єкти основних засобів за міжнародними та національними стандартами. В Україні склалася така ситуація, що відображення зносу в обліку викликає проблеми на практиці та суперечки між науковцями. В першу чергу це зумовлено науково-технічним прогресом та дисонансом економічним розвитком нашої країни.