ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОРУ УСПІХУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ БАСКЕТБОЛУ

  Сергій Самойлик, Ростислав Дудник (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Перед вищою освітою сьогодення стоїть завдання формування компетентної особистості фахівця із розвитком таких якостей, як високий професіоналізм, активність, ініціативність, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, швидко орієнтуватися в ситуації, приймати самостійні рішення, поважати працю, формувати потребу в постійному оновленні знань і самовдосконаленні, вміння застосовувати та нарощувати освітній потенціал. Сучасна система фізичного виховання студентської молоді є пріоритетною у формуванні фізичної культури як виду загальної культури молодої людини, здорового способу життя і спортивного стилю життєдіяльності майбутніх спеціалістів. Формування соціально активної особистості в гармонії з фізичним розвитком – важлива умова підготовки випускника ВНЗ до професіональної діяльності. На якість професійної підготовки впливають різні фактори, серед яких найбільш значущим ми вважаємо навчальну мотивацію. Адже як зазначав Л.Божович: «Мотивація виступає стимулюючою силою процесу учіння й зумовлює результативність навчання». Тому успішне розв’язання проблеми формування навчальної мотивації студентів є одним із найактуальніших завдань вищої школи.