ОМИЛXОИ ТАЧДИДУ ТИПОЛОГИЯИ ЖАНРИ САФАРНОМА ДАР АДАБИЁТИ МАОРИФПАРВАРИИ ОСИЁИ МАРКАЗЙ ВА ЭРОН

  Зулфия Юнусзода (Самарканд, Узбекистон) |    Скачать статью

Сафарнома дар адабиёти маорифпарварии Осиёи Марказй ва умуман адабиёти маърифатхоxии чаxон мавкеи муxимро ишгол намуда, чун жанри маъмули адабиёти давраи маорифпарварй шуxрат дорад. Ин жанр дар адабиёти маорифпарварии Осиёи Марказй ба хусус дар адабиёти точику узбек, афгон ва Эрон хеле интишор ёфта, яке аз жанрxои асосии адабиёти ин давр маxсуб мешавад. Сафарнома дар адабиёти маорифпарварии кишварxои мазкур ифшокунандаи иллату нуксонxои чомеа, беадолатиxои ичтимоии кишвар буда, баробари ин баёнгари гояxои маърифатхоxй ва таргибгари илму фанни дунявй, алалхусус, техника ва маданияти пешкадами Аврупо гардидааст. Макоми аввал пайдо намудани сафарнома дар адабиёти маорифпарварии Осиёи Марказй ва Эрон xам дар заминаи шароити xамгуни таърихй сурат гирифта, аз ин вачx он xодисаи типологй ба шумор меравад.