ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНЕ ЗАСВОЄННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ АНГЛІЦИЗМІВ

  Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Дослідження англіцизмів привертало увагу багатьох лінгвістів, як в історії мовознавства (І. Огієнко, С. Семчинський, Ю. Жлуктенко, О. Мельничук, М. Жовтобрюх, О. Муромцева), так і в сучасній науці (Я. Голдованський, І. Ющук, О. Скопненко, Т. Цимбалюк, М. Бондар, Л. Архипенко та ін.). Надзвичайне зростання кількості запозиченої лексики, особливо англіцизмів наприкінці ХХ ст. та на початку XXI ст. було зумовлено такими позамовними чинниками, як суспільно-політичні та економічні перетворення в Україні, відкритість та інтеграція в міжнародні культурні й інформаційні сфери та под. Нині українська мова перенасичена запозиченими словами, переважно в термінологічній підсистемі мови, але численні випадки детермінологізації і входження запозичених термінів найрізноманітніших сфер знов актуалізують вивчення англіцизмів з погляду їх засвоєння мовою-реципієнтом.