KOREYS XAQLINING MILLIYLIGI VA MADANIYATI AKS ETGAN FRAZEOLOGIZMLARNING O’ZBEK TILIDA TALQINI

  Madinabonu Yusufjonova (Toshkent, Uzbekistan) |    Скачать статью

Koreys tilining o‘ziga xos jihati uning iboralarga nihoyatda boyligidir. Koreys tilidagi iboralarning lug’aviy ma’nosi uzoq o‘tmishga borib taqaladi, bu ko‘proq xalqning turmush tarzi va urf odatlariga ham qisman bog’liq. Zamonaviy koreys tilida frazeologizmlarni 4 turga bo‘lish mumkin: 1. Qadimiy koreyscha iboralar. Bular nihoyatda boy bo‘lib, o‘zining strukturasiga ko‘ra har xildir. Qadimiy frazeologik birliklarda qadimgi koreys tili leksikasi keng qo‘llaniladi va ularda so‘zlar asosan ko‘p ma’noli bo‘ladi. Frazeologik birliklar qadimiy koreys leksikasi materiallaridan qurilgan bo‘lib koreys frazeologik birliklarning asosiy qismini tashkil etadi. Boshqa guruhlarga nisbatan ular ko‘pchilik qismni tashkil etadi.