ДИНАМІЧНА ЗМІНА ШКАЛИ ПРІОРИТЕТІВ СПОЖИВАЧІВ-РЕГУЛЯТОРІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

  Василь Калінчик, Лариса Несен, Тимофій Боровик (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Вступ. Різні споживачі електричної енергії несуть різну "відповіда-льність" перед виробничим процесом. Тому, відключення споживачів-регуляторів (СР) електричного навантаження повинне здійснюватися відповідно до шкали їх пріоритету. Спочатку шкала пріоритету СР мо-же бути встановлена за методом рангової кореляції [1-3]. Проте, як по-казали дослідження, управління за апріорно встановленою шкалою пріоритету СР не завжди оптимальне [4-5]. При регулюванні наванта-ження найбільш часто відключаються СР з найбільш низьким пріорите-том і в процесі управління їх пріоритет може істотно зрости. Метою роботи є підвищення ефективності управління електроспожи-ванням за рахунок динамічної зміни пріоритетів СР.