Xiva xonli iqtisodini Rossiya manfaatlariga bo‘ysundirilishi

  Fahriddin Abdulboqiev (Namangan, O’zbekiston) |    Скачать статью

Xiva xonligi «Tinchlik shartnoma» siga binoan ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qaram davlatga aylandi. Mazkur shartnomada Xiva xonligi huquqlari Rossiyaning Buxoro amirligini tobe’ mamlakatga aylantiruvchi ana shunday shartnomaga nisbatan bir muncha ko‘proq cheklangan edi. 1873 yilgi shartnoma bilan imperiya va rus xalqining kuch-qudratini namoyon etuvchi Rossiya va Xiva o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar tartibi o‘rnatildi.