30–31 March, 2014

XХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування через призму підготовки фахівців у сфері державного управління, зокрема на півдні України, вимагає активізації проведення різнопланових заходів з питань євроінтеграції. В умовах глобалізаційного розвитку, інтеграція України до світового співтовариства та перехід до постіндустріальної епохи вбачають урахування основних векторів розвитку сучасних держав, впровадження нових інституційних форм та інноваційних технологій, необхідних для реалізації актуальних завдань, зумовлених сучасними викликами. Тому важливого значення набуває теоретичне та методологічне осмислення процесів удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в контексті європейської інтеграції.

  • Государственная служба является важным институтом государственной власти, который в полной мере обеспечивает реализацию функций государства. Данный институт присутствует во всех ветвях власти и на всех ее уровнях: в аппаратах органов представительной и судебной власти, в органах исполнительной власти, в том числе правоохранительных, реализующих от имени государства его цели и функции. Очевидно, что главными субъектами осуществления государственной власти и реализации государственной политики во всех сферах жизни являются государственные служащие. Государственная служба появилась в системе социальных отношений как необходимое условие для нормальной жизнедеятельности общества и как средство обеспечения других видов социальной деятельности, какова бы она ни была.

  • Мамлакатни модернизациялаш, жамиятни янада демократлаштириш жараёни изчил давом эттирилаётган ҳозирги даврда ўзбек парламентчилигидаги ўзига хос тажриба ҳақида мулоҳаза қилиш албатта муҳимдир. Чунки Ўзбекистонда парламент давлат институти сифатида мустақиллик йилларида ривожланиш йўлларини босиб ўтди ва бу йўналишда давлатимиз раҳбари И.А.Каримов саъй-ҳаракати билан изчил тинимсиз изланишлар олиб борилди. Кўзланган мақсад миллий давлатчилигимизнинг янги шаклу-шамойилини яратишгина эмас, шу билан бирга ривожланишимизнинг кейинги босқичларида уни янгича, замонга мос жаҳон андозалари талаблари асосида мазмун-маъно билан бойитиш эди.

  • Маълумки, давлат ҳокимияти қонунчилик, ижроия ва суд ҳокимиятига бўлинади. Бунда бошқа ҳокимият органлари қатори ижро этувчи ҳокимиятнинг ҳам аҳамияти муҳимдир. Ижроия ҳокимият бир томондан ҳуқуқий ҳужжатларни амалга оширишни, иккинчи томондан эса бевосита сиёсий бошқарувни амалга оширишни мақсад қилиб қўяди. У режалаштириш, қарорлар қабул қилиш, қарорларни амалга ошириш, бажариш, назорат этиш ҳамда хизмат кўрсатиш каби муҳим соҳаларни ўз ичига олади. Айтишимиз мумкинки, ижро этувчи ҳокимият тизими жуда кенг доирада яъни ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида фаолият юритади. Бугунги кунда мамлакатимизда ижроия ҳокимият органларининг иш йўсини тубдан ўзгарди: улар режалаштириш ва тақсимлаш ҳуқуқидан маҳрум этилиб, кўпроқ иқтисодий сиёсатни мувофиқлаштириш билан шуғулланиб, қонун доирасида фаолият кўрсатмоқда. Тугатилган вазирликлар ўрнида бозор шароитларига улардан кўра тезроқ мослашадиган хўжалик бирлашмалари, уюшмалар, корпорациялар, холдинг компаниялари вужудга келди.