30–31 March, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Історія розвитку ерозійних процесів нерозривно пов’язана з історією землеробства, яка в свою чергу пов’язана з історією заселення країни. Господарська діяльність людини, як один з факторів, що впливає на ґрунтоутворюючий процес, зіграла вирішальну роль в розвитку ерозійних процесів. Особливо це актуально для України, у якій ступінь руйнування і перетворення природного середовища більший, ніж в інших розвитих країнах світу.

  • К ВОПРОСУ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

      К.С.Нарзуллаев, У.Хидиров (Наманган, Узбекистан) |    Download article |  Link

    В настоящее время вследствие мирового экономического кризиса наблюдается снижение цен на нефть и ее производных. В то же время со стороны основных потребителей нефтепродуктов на прекращаются работы по созданию и внедрению энергосберегающих и поиску альтернативных технологий.