ІНФОРМАТИВНІСТЬ ЕЛАСТОМЕТРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАДІЇ ФІБРОЗУ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ З КОМОРБІДНОЮ БІЛІАРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

  Ольга Фофанова, Ірина Лаб’як (Івано-Франківськ, Україна)  |    Download article

Актуальність. Однією з провідних проблем сучасної гепатології є неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), який відображає ураження печінки у осіб, які не зловживають алкоголем. Зростаючий інтерес до проблеми неалкогольного стеатогепатиту обумовлений його значним поширенням, прихованою клінічною симптоматикою, прогредієнтним перебігом, можливістю формування цирозу печінки.