ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА

  Ірина Бондаренко (Харків, Україна) |    Download article

Трудове право є однiєю з провiдних галузей права України, яка поряд з iншими пристосовується до нових умов реформування при переходi держави до ринкової економiки. Нинiшнi економiчнi вiдносини спричинили появу пiдприємств, установ, органiзацiй з рiзною формою власностi, зумовили змiни на ринку працi та привели до прийняття великого масиву нових нормативноправових актiв, якi регулюють трудовi вiдносини. У зв’язку з цимперед трудовимправомi його наукою постало завдання висвiтлити особливостi правового регулювання працi в умовах формування ринкових вiдносин в Українi та проблемнi питання сучасного трудового права.