РОЛЬ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕТАЛУРГІВ У СИСТЕМІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Ольга Лучанінова, Руслан Сірко (Дніпро, Україна) |    Download article

Середстратегічних проблем і завдань, що стоять перед нинішнімсуспільством і насамперед перед вищоюпрофесійноюосвітою, чільнемісцепосідаютьрозробка й упровадження оптимального, науковообґрунтованоговаріантаперетворенняособистості студента в особистістьфахівця-професіоналависокоїкваліфікації, формуванняйого теоретичного й практичного мислення, готовності до виконанняскладнихзавданьпрофесійноїдіяльності. В умовах реформування освітньої системи України на це звертається увага в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ ст.”, Декларації про європейський простір для вищої освіти. У зв'язку з цим особливого значення в підготовцімайбутніхінженерів-металургів в умовах кредитно-модульноїсистеминавчаннянабуваєпоєднанняглибокогозасвоєннятеоретичних основ професійноїдіяльності з їїпрактичнимопануванням на засадах компетентнісногопідходу.