БУЗИЛАДИГАН ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН ГРИН ФУНКЦИЯСИ

  Гавхарой Хайитова (Фергана, Узбекистан) |    Download article

чегаравиймасаланингГринфункциясиниқуришучун бўлганвамосравишда(2)чегаравийшартларниқаноатлантирувчи ва чизиқли эрклихусусийечимларнитопишкерак [1]. Агар функциябирвақтда (2) чегаравийшартларниқаноатлантирмаса,қўйилганчегаравиймасаланингГринфункциясимавжудбўладивауниқуйидагикўринишдақидирилади: