ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

  Анна Павленко (Ізмаїл, Одеська область, Україна) |    Download article

Серед об’єктів етнолінгвістичних досліджень особливий інтерес становлять антропоцентричноспрямовані одиниці мови як творчий продукт соціуму, як мовний феномен і водночас ключовий елемент національної культури. За спостереженням В. Жайворонка, «у такому разі стоїть творець мовної субстанції, етнос, який підтримує і розвиває власний продукт, або ж окрема мовленнєва особистість як представник тієї чи іншої етноспільноти, котрий активно користується рідною мовою» [5, с. 7]. Мовний феномен духовного надбання етносу науковці розглядають у проекції на його культуру, історію, філософію, психологію, релігію, міфологію, звичаї, традиції, побут, менталітет тощо.