ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Світлана Золотова, Вікторія Курочкіна (Суми, Україна) |    Download article

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті визначено головну мету, яка полягає у створенні умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формуванні покоління, здатного навчатися впродовж усього життя. Тому від сучасного вищого навчального закладу вимагається запровадження нових підходів до навчання, які забезпечують розвиток у студентів необхідних компетенцій. Одним з таких підходів є формування навичок критичного мислення, яке разом із фаховою і соціальною компетентністю забезпечує конкурентноздатність і мобільність освіченої людини на ринку праці, її готовність жити і працювати в умовах неперервних змін.