Цивільне право

  Чуніхіна Анастасія, Гречка Дар’я ( Харків,Україна) |    Download article

Предмет правого регулювання цивільного права складають правові відносини, що регулюються цивільно-правовими нормами. Предметом цивільного права є: -майнові відносини - виникають із приводу належності, використан­ня чи переходу рухомого та нерухомого майна й інших матеріальних благ від одного суб’єкта до іншого; -особисті немайнові відносини - виникають із приводу нематеріаль­них благ (честі, гідності, ділової репутації); -відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності (ав­торське право та суміжні права, право промислової власності). Цивільні правовідносини мають загальні ознаки, які властиві й іншим видам правовідносин, а саме: вони є конкретним суспільним зв'язком, що виникає між його учасниками: учасники мають суб'єктивні права та обов'язки; здійснення суб'єктивних прав та обов'язків забезпечується можливістю застосування державного примусу тощо.