ДО ПРОБЛЕМИ ІНВЕРТОВАНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

  Тетяна Іщенко (Дніпро, Україна) |    Download article

Явище інверсії в англомовних текстах і зокрема в науково-технічній літературі завжди привертало увагу дослідників. Проблема порядку слів у реченні вивчається лінгвістами ще з моменту зародження риторики як науки і досі залишається актуальним. Сучасні уявлення про інверсію віддзеркалюють увесь хід розвитку лінгвістичної науки. Спочатку так званий «загальноприйнятий» порядок слів просто фіксувався, потім граматика почала розглядати синтаксичні зв’язки між членами речення, потім стилістика почала вивчати відхилення від загальноприйнятого порядку слів і визначати її функції, тому інверсія як порушення граматичних правил побудови речення є предметом вивчення як граматики, так і стилістики.