ЖАМИЯТНИНГ АСОСИЙ ТАЯНЧИ БЎЛГАН ОИЛАНИНГ СОҒЛОМ БОЛА ТАРБИЯСИДАГИЎРНИ

  Ирода Юсупова (Гулистан, Узбекистан) |    Download article

Инсон шахсини шакллантириш оиладан бошланади. Оила мураккаб ижтимоий гуруҳ бўлиб, биологик, ижтимоий, аҳлоқий мафкуравий ва руҳий муносабатларнинг бирлашуви натижасида вужудга келади.Оила тор маишийтушунчаэмас, балки у ижтимоийжамоа. Шу сабаблиоилаларбирлашиб, жамиятниташкилэтади. Жамиятдагиўзгаришлароилагатаъсириникўрсатганидек, оиладагиўзгаришларҳамжамиятгаўзтаъсириниўтказади.