РІЗНІ ДЕФІНІЦІЇ ЩОДО КАТЕГОРІЇ АВТОРА В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

  Лілія Фоміна (Ізмаїл, Україна) |    Download article

Авторське «Я» митця можна виводити і з інших відомих філософсько-психологічних парадигм. Так, В. Джеймс у «Я»-особистості виділяє три аспекти. Перший аспект – це фізична (реальна, матеріальна) особистість (material self), другий – соціальна особистість (social self), третій – духовна особистість (spiritual self) [7, с. 21]. Авторське «Я» в художньому творі синтезує всі три аспекти «Я»-особистості. Їх міра присутності в тексті залежить від багатьох чинників, зумовлених специфікою авторської свідомості, індивідуальністю митця, його інтенціями тощо.