Y.V. GYOTE IJODIDA TABIAT VA TUYG’ULAR HAMOHANGLIGI

  Hafiza Qo’chqorova (Tasshkent, Uzbekistan) |    Download article

Tabiat – inson tasvirini badiiylashtirish uchun yozuvchilarga qo’l keluvchi vosita hamdir. Mahoratli yozuvchi kishilar xarakteri va taqdirini ta’sirchan ko’rsatishda tabiat manzaralaridan ustalik bilan foydalanadi. Ana shunday mualliflar sarasiga buyuk nemis shoiri Yohann Volfgang Gyote nomini kirgizmaslikning iloji yo’q. Uning ’’Wanderers Nachtlied’’ ya’ni ’’Tungi sayohat qo’shig’i’’ nomli she’rida tabiat manzarasi quyidagicha tasvirlanadi;