ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ФРАНКОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ

  Олена Крекотень (Суми, Україна)  |    Download article

Постановка проблеми. Потреби сучасного суспільства визначають стратегію навчання іноземних мов у аграрних вищих навчальних закладах. Це формує нові підходи до навчання, змушуючи коригувати освітній простір, навчальні програми, педагогічні технології. Провідною метою вивчення іноземної мови студентами аграрних спеціальностей стає іншомовна компетентність особистості, а кінцевим результатом – використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки.