САМАРКАНД ТОЖИКЛАРИ СУЗЛАШУВИДА КУПТИЛЛИЛИК ХОДИСАСИ

  Абдуваҳоб Вахидов (Самарқанд, Ӯзбекистон) |    Download article

Маълумки, сиёсий, ижтимоий, иктисодий ва илмий мухитга боѓлик равишда купчилик кишилар зарурат юзасидан биргина тилни билиш билан чекланиб ќолмай, муайян даражада бошќа тилларни њам урганадилар. Бунинг натижасида тилда иккитиллик ёки куптиллик њодисаси намоён булади. Шунга мувофиќ равишда, кейинги йилларда тилшуносликда иккитиллик (билингвизим) ва куптиллик (полилингвизмга)-га баѓишланган ќатор илмий маќола ва рисолалар вужудга келдики, уларда мазкур масаланинг турли жихатлари ёритиб берилди. Шунга ќарамай, муаммонинг хали очилмаган, махсуc тадќиќотларни талаб ќиладиган ќирралари хам куп. Самарќанд тожиклари комуникатив муносибатидаги учтиллиликнинг намоён булиш ходисасини урганиш ана шундай мухим масалаларидан хисобланади. Самарќандда азалдан форс (тожик) –суѓд, узбек-тожик, иккитиллилиги намоён булиб келган. Кейинчалик тожик-рус иккитиллилиги пайдо булди.