КОРХОНА МОЛИЯ РЕСУРСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

  Олим Юсуфалиев (Гулистан, Узбекистан) |    Download article

Корхонанинг молиявий натижаси – бу хўжалик юритувчи субъект ихтиёрида булган ва молиявий мажбуриятларни бажариш учун кайта ишлаб чикаришни кенгайтириш учун хамда ходимларни иқтисодий рагбатлантиришга мулжалланган пул даромадлари ва тушумларидир. Молиявий ресурсларни шакллантириш узлик маблағлари ва унга тенглаштирилган маблағлар, молиявий бозордаги ресурсларни йигиш ва молия-банк тизимидаги кайта тақсимлашдан тушадиган пул маблағлари хисобига амалга оширилади.