ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

  Петро Боровик, Анастасія Недільська (Умань, Україна) |    Download article

Сучасний стан вітчизняних закладів освіти, що функціонують на сільських територіях, потребує посиленої уваги з боку держави, оскільки сільські освітні заклади внаслідок недостатнього рівня їх фінансування позбавлені можливості належного розвитку, що, в свою чергу, часто зумовлює невідповідний рівень якості освітніх послуг, які отримує сільська молодь. Результати досліджень попередників засвідчили наявність суттєвих диспропорцій розвитку освіти в Україні, які проявляються, насамперед, у скороченні мережі сільських освітніх закладів та контингенту учнів, що навчаються в них [3; 4]. Поряд з цим, сьогодні проблеми сільської освіти та її бюджетного фінансування особливо загострились, адже відсутність належного фінансового забезпечення сільських освітніх закладів, що спостерігається в Україні останнім часом зумовлює зниження ефективності сільської освіти загалом та, поряд з іншими факторами, призводить до нерівномірності рівня знань, навичок та освітніх характеристик випускників сільських шкіл порівняно з міськими учнями.