ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  Юлія Коваленко, Тетяна Довгань (Ірпінь, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. З моменту, коли Україна стала на шлях ринкових перетворень, необхідність інвестиційних вкладень за рахунок різних джерел стала очевидною практично для всіх суб’єктів господарювання. Подальший розвиток економіки неможливий без активізації інвестиційного процесу через активну і зважену інвестиційну політику. В сучасних умовах обмеженість інвестиційних ресурсів стримує процес формування ринкової економіки в Україні. Результативність інвестування залежить від заходів у напрямку покращення інвестиційного клімату з тим, щоб зробити його сприятливим для вкладення коштів в українську економіку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика питань фінансування інвестицій та шляхи пошуку нових джерел інвестування, формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні знайшла своє відображення у працях таких вітчизняних науковців, як Л. Борщ, Ю.Коваленко, Т. Майорова, А.Пересада та інших. Наразі розробки у цьому непрямі не втрачають своєї актуальності.