ОСОБЛИВОСТI ОРГАНIЗАЦIЇ I НОРМУВАННЯ ПРАЦI ПРАЦIВНИКIВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

  Олег Кирик (Бережани, Україна) |    Download article

Органiзацiя працi в економiцi розглядається як впорядкована система взаємодiї працiвникiв iз засобами виробництва i один з одним в єдиному виробничому процесi. Значення органiзацiї працi зростає по мiрi розвитку ринкових стосункiв, сприяючих вiдродженню конкуренцiї, при якiй переважає результативнiсть працi. Крiм того, зростає цiна одиницi робочого часу. Правильна органiзацiя працi сприяє рацiональному використанню устаткування i часу працюючих на ньому, що пiдвищує продуктивнiсть працi, знижує собiвартiсть продукцiї, збiльшує рентабельнiсть виробництва.