СПОРТБИЛАНШУҒУЛЛАНИШДА ОРГАНИЗИМДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ҲОЛАТЛАР

  Асилбек Эгамбердиев, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Download article

Спортнингҳархилтурларибиланшуғулланишдаспортчиорганизмидақаторҳолатларкузатилади. Уларнистартолдиҳолати, разминкамашқларитаъсиридаюзагакеладиганҳолат, ишгакиришишҳолати, турғунҳолат, чарчашҳолативаниҳоят, спортчинингдамолишдавридакечадигантикланишҳолатигаажратилади. Буҳолатлардаорганизмдаюзагакеладиганфизиологикреаксияларўзигахослигибиланфарқланади, чункиҳарбирҳолатдасодирбўладиганфизиологикжараёнларорганизмгатаъсиркўрсатадиганмаълумомиларгабоғлиқ бўлади.