РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТМСОДИЙ МАЗМУНИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКИЛЛАРИ

  Мухтабар Нурмухамидова, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Download article

Бозор иқтисодиёти муносабатларини қарор топиши ва ривожланиши шароитида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишнинг турли тармоқлари ва соҳаларида банд бўлган хўжалик субъектлари, мамлакатда яратилган имконият ва шарт-шароитлардан келиб чиқиб, ўзларининг ривожланиш стратегиясига эга бўлади ва фаолият юритиш жараёнида у ёки бу даражадаги ўзгаришларга мослашишга ҳаракат қилади.